Top
Otvorené každý deň od 10:00 do 20:00
Kde nás nájdete Kde nás nájdete

Kde nás nájdete

Vstup do centra je priamo z parkoviska (1x od Studenej ulice a 1x od kruhového objazdu za budovou) alebo cez 2 interiérové vstupy, ktoré predstavujú priame napojenie na Shopping Palace.


Ako sa k nám dostať Ako sa k nám dostať

Ako sa k nám dostať

Električka č. 4 a autobusové linky: 56, 57, 65, 153, 525

Parkovanie Parkovanie

Parkovanie

Parkovanie možné na vonkajšom parkovisku alebo pod budovou, celkovo je k dispozícii 778 parkovacích miest.

Facebook Facebook
Instagram Instagram
Nájdi rozdiely a vyhraj poukážku od Studio IT!

Nájdi rozdiely a vyhraj poukážku od Studio IT!

Súťažné podmienky súťaže „Nájdi rozdiely a vyhraj poukážku od Studio IT“

(ďalej aj „Súťaž“)

I. Organizátor a cieľ Súťaže

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Všetko pre bývanie, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 48 251 941 (ďalej aj „Organizátor“).
 2. Cieľom súťaže je odmeniť súťažiacich výhrami za podmienok stanovených v tomto dokumente.
 3. Organizátor Súťaže vydáva tieto súťažné podmienky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora styla.visi.sk v slovenskom jazyku (ďalej aj „Súťažné podmienky“).

 

II. Doba trvania Súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční od 10.05.2018 12:00 hod. do 31.05.2018 00:00 hod. (ďalej aj „Doba trvania súťaže“).

 

III. Súťažiaci

 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, ktorá  má vytvorený profil na sociálnej sieti facebook a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa čl. V týchto Súťažných podmienok (ďalej aj „Súťažiaci“).

 

IV. Výhry

 1. Výhrou je Peňažný poukaz v hodnote 2 000€ na nákup kuchynskej linky na mieru od talianskych výrobcov kuchýň ASTER, LUBE alebo MITON. Poukaz je využiteľný pri kúpe kuchynskej linky nad 15 000€ s DPH bez pracovnej dosky, príslušenstva a spotrebičov. Poukaz do Súťaže venovala spoločnosť STUDIO.IT Bratislava, s. r. o., Studená 4B/18496, 821 04 Bratislava, IČO: 48167100 DIČ: 2120089862, ktorá je prevádzkovateľom predajne STUDIO.IT v Galérii bývania STYLA.

 

V. Pravidlá súťaže

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každý Súťažiaci, ktorý má založený profil na sociálnej sieti facebook a dovŕšil 18 rokov.
 2. Do Súťaže sa môže zapojiť každý Súťažiaci iba raz.
 3. Za úspešné zapojenie sa do Súťaže sa považuje správna odpoveď na otázku „Koľko rozdielov je na obrázku?“ Do komentáru je následne potrebné vložiť fotografiu/screenshot so správne označenými rozdielmi, alebo je potrebné tieto rozdiely vypísať do komentára.
 4. V prípade, ak sa Súťažiaci zapojí do Súťaže viac ako jedenkrát, bude zo Súťaže vyradený.
 5. Organizátor si tiež vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže súťažiaceho, ktorý vykazuje známky falošného správania sa na internete.

 

VI. Určenie výhercu a prevzatie výhry

 1. Výherca bude vyžrebovaný 1.júna 2018 prostredníctvom facebooku a jeho meno bude v ten istý deň zverejnené na sociálne sieti facebook na profile Galérie bývania STYA (https://www.facebook.com/styla.visi.sk/)
 2. Výherca bude vyžrebovaný iba zo správnych odpovedí. Odpovede, ktoré nebudú správne, nebudú do žrebovania zaradené.
 3. Výherca je povinný fyzicky prevziať svoju Výhru na Správe centra Galérie bývania STYLA na jej sídle, do 7 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo viacnásobného žrebovania v prípade nesplnenia Súťažných podmienok.

 

VII. Osobné údaje

 1. Účasťou v Súťaži a poskytnutím svojich údajov, vrátane osobných údajov, každý Súťažiaci dáva súhlas Organizátorovi k spracovaniu jeho údajov v rozsahu, ktorý Súťažiaci poskytol za účelom realizácie Súťaže a jeho účasti v Súťaži a na marketingové a reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaci udeľuje Organizátorovi na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Organizátorovi je Súťažiaci automaticky zo Súťaže vyradený. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

VIII. Ďalšie ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých sporných otázkach týkajúcich sa Súťaže s konečnou platnosťou.
 2. Výherca berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto Súťaže uvedené v týchto Súťažných podmienkach a Súťaž kedykoľvek ukončiť. Zmenu podmienok súťaže alebo ukončenie Súťaže podľa predchádzajúcej vety Organizátor vhodným spôsobom uverejní.
 4. Nebezpečenstvo škody na veci (Výhre) prechádza na výhercu okamihom prevzatia Výhry.
 5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhier a prípadné škody vzniknuté účasťou Súťažiaceho v Súťaži alebo užívaním Výhier Výhercami.
 6. Výhru v Súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej Výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote Výhry.
 7. Výhra presahujúca hodnotu =350,- EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 8. Účasťou Súťažiaceho v Súťaži tento Súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito Súťažnými podmienkami, s ktorým sa zaväzuje spravovať.

Tieto Súťažné podmienky boli schválené a podpísané Organizátorom Súťaže dňa 09.05.2018